Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities

 • Wie is “Dag van de Boerin”:

  stichting die zich inzet voor de belangenbehartiging van Boerinnen alsmede de boer-burgerverbinding, zie ook Algemeenheden eerste punt.

 • Wie is “Deelnemer” : 

  • Boerinnenswap: diegene die zich heeft aangemeld – zowel bij zender als ontvanger
  • Hart onder de Riem: bij “zender” diegene die zich aanmeldt om een pakket te maken; als “ontvanger”  diegene die onbewust kandidaat is gesteld
 • Omgang met de NAW en informatie gegevens; deelnemer verklaart bij deelname
  • Akkoord dat Dag van de Boerin de gegevens deelt met derden (deelnemende personen) met het doel om een pakket naar de deelnemer te kunnen verzenden
  • Akkoord dat Dag van de Boerin de gegevens deelt met derden in het geval een pakket zoek raakt
  • Akkoord dat Dag van de Boerin de gegevens deelt met derden in geval er onmin is over (de inhoud van) een pakket
  • Akkoord dat Dag van de Boerin mails stuurt om deelnemer op de hoogte te stellen over nieuws rondom (activiteiten van) Dag van de Boerin

Algemeenheden

 • Dag van de Boerin is een organisatie die draait op vrijwilligers die zich inzetten om de agrarische sector in het algemeen en boerinnen in het bijzonder op een positieve manier te stimuleren en te etaleren
 • Dag van de Boerin is faciliterende partij tussen deelnemers aan de Boerinnenswap en/of Hart onder de Riem-pakketten
 • Deelnemers aan Dag van de Boerin, mogen zich online, offline, in de media of op welke wijze dan ook nimmer uitlaten namens Dag van de Boerin
 • Bij deelname verklaar je de spelregels te hebben gelezen en je hieraan te conformeren
 • Bij deelname verklaar je persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor de kosten verbonden aan deelname en eventuele meerkosten die bij het verliezen of beschadigen van een pakket op kunnen treden of anderszins onverwachte kosten die in verband met het verzenden of ontvangen van een pakket in verband kunnen worden gebracht
 • Bij deelname verklaar je dat de organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor onkosten die deelname met zich meebrengt
 • Bij deelname verklaar je akkoord te gaan met het delen van jouw persoonlijke gegevens met de organisatie van Dag van de Boerin
 • Bij deelname verklaar je akkoord te gaan met het delen van jouw persoonlijke gegevens door de organisatie van Dag van de Boerin met andere deelnemers van Dag van de Boerin
 • Dag van de Boerin verklaart jouw persoonlijke gegevens voor geen enkel ander doel te gebruiken dan de Boerinnenswap of het Hart onder de riem-pakket en/of deelnemers middels een digitale nieuwsbrief te informeren over nieuws rondom (activiteiten van) Dag van de Boerin. 
 • Dag van de Boerin verklaart jouw persoonlijke gegevens nimmer voor commerciële doeleinden te gebruiken of te verkopen danwel vrij te geven aan derden
 • Deelnemers aan Dag van de Boerin verklaren vertrouwelijk met de verkregen informatie en persoonsgegevens van derden om te gaan en deze gegevens nooit te delen, te verkopen, te gebruiken op een manier anders dan waarvoor deze intentioneel gedeeld zijn: het toezenden van een passende attentie in het kader van Dag van de Boerin
 • Deelnemers zullen zich niet negatief uitlaten over Dag van de Boerin, haar organisatie, andere deelnemers en/of de agrarische sector

Doelgroep

 • Dag van de Boerin richt zich op eenieder die de agrarische sector op positieve wijze bejegend
 • Deelnemers aan de BoerinnenSwap dienen verbonden te zijn aan een actief werkend eigen agrarisch bedrijf en zij en/of hun partner halen hun (hoofd)inkomen uit het betreffende agrarisch bedrijf
 • Dag van de Boerin richt zich nadrukkelijk niet op hobby-boerinnen, gepensioneerde ondernemers of medewerkers van bedrijven in de agrarische sector
 • Deelnemers van Dag van de Boerin dienen 18 jaar of ouder te zijn, in verband met het aangaan van een financiële verplichting bij deelname
 • Vrijwilligers die zich aanmelden om een Hart onder de Riem-pakket te maken, dienen 18 jaar of ouder te zijn in verband met het aangaan van een financiële verplichting bij deelname
 • Vrijwilliger die zich aanmelden om een Hart onder de Riem-pakket te maken, behoeven zelf geen directe connectie met de agrarische sector te hebben, maar dienen de sector en de mensen werkzaam in deze sector wel positief te bejegenen

Pakketten – Algemeen

 • De pakketten die deelnemers maken voor verzending in het kader van Dag van de Boerin moeten voldoen aan de spelregels van Dag van de Boerin, die als volgt zijn opgesteld:
  • Richtbedrag €25,- 
  • Minimaal 5 producten/items. Meer mag natuurlijk altijd en is alleen maar leuker.
  • Gekochte spulletjes, gemaakte of spulletjes welke je hebt liggen mag je gebruiken in de swap.
  • Geen kapotte, aangebroken, gebruikte of onhygiënische producten.  
  • In het pakket mag je een brief/kaartje doen waar op staat wie je bent. 
  • Pak de cadeautjes en de doos leuk in! 
  • Verstuur je pakket op tijd, zodat de ontvangende boerin het op Dag van de Boerin kan uitpakken.
 • De spelregels zijn ook na te lezen op de website van Dag van de Boerin. Ze worden daarnaast kenbaar gemaakt bij aanmelding én actief gedeeld in de mail waarin bekend wordt gemaakt voor wie de deelnemer een pakket mag gaan maken
 • De inhoud van pakketten dient schoon en ongebruikt te zijn en er mogen geen aanstootgevende producten, artikelen, materialen, teksten en/of anderszins aanstootgevende items worden gebruikt
 • De inhoud van, of begeleidende tekst van een pakket mag op geen enkele wijze een oordeel vellen over de aard, omvang of gerichtheid van het bedrijf van de ontvangende partij

Pakketten – Hart onder de Riem

 • Deelnemers die zich opgeven om een Hart onder de Riem-pakket te maken, plaatsen zichzelf bij opgave op een wachtlijst
 • Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich bewust een verplichting jegens de organisatie van Dag van de Boerin en de andere deelnemers aan te gaan
 • Na sluiting van de inschrijftermijn, bekijkt de organisatie hoeveel kandidaten er zijn die in aanmerking komen voor een Hart onder de Riem-pakket
 • Daarna wordt contact opgenomen met de deelnemers die zich hebben opgegeven om een Hart onder de Riem-pakket te maken
 • Het kan voorkomen, dat er meer deelnemers dan kandidaten zijn, in dat geval worden de deelnemers in volgorde van aanmelding geselecteerd
 • Deelnemers die een kandidaat opgeven voor een Hart onder de Riem-pakket, zijn ten allen tijde aanspreekpunt voor vragen en/of opmerkingen omtrent de door hun aangedragen kandidaat
 • Deelnemers die een kandidaat opgeven voor een Hart onder de Riem-pakket verklaren zich akkoord dat hun gegevens gedeeld worden met de kandidaat, indien deze hier om vraagt

Afwijkende pakketten

 • Indien een ontvanger van mening is dat het ontvangen pakket niet aan de voorwaarden voldoet, is Dag van de Boerin hier op geen enkele wijze aansprakelijk voor
 • Ontvanger dient, in geval een ontvangen pakket afwijkt van de voorwaarden, zo snel mogelijk doch binnen 2 kalenderdagen na openen van het pakket op Dag van de Boerin, een e-mail met daarin een duidelijke omschrijving van het pakket en duidelijke foto’s met de organisatie te delen, met daarbij de NAW gegevens van de ontvanger
 • Dag van de Boerin zal dan uitzoeken wie de verzendende partij is en beide partijen met elkaar in contact brengen
 • In geval van meningsverschillen tussen deelnemers, van welke aard dan ook, is Dag van de Boerin hier nadrukkelijk geen partij in
 • In geval van meningsverschillen tussen deelnemers, van welke aard dan ook, doet Dag van de Boerin hier primair geen uitspraak in, zij brengt de deelnemers met elkaar in contact om samen tot een overeenstemming te komen
 • Komen deelnemers onderling niet tot overeenstemming, dan zal Dag van de Boerin een bindende uitspraak doen
 • Over de bindende uitspraak kan verder niet gediscussieerd worden
 • Indien onomstotelijk aantoonbaar is dat een deelnemer zich niet aan de spelregels houdt, ontvangt de deelnemer een waarschuwing
 • Indien een deelnemer zich na een waarschuwing nog niet aan de spelregels houdt, kan de deelnemer worden uitgesloten van verdere deelname

Aansprakelijkheid

 • De organisatie van Dag van de Boerin is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, emotioneel dan wel financieel, geleden door deelname aan Dag van de Boerin
 • Deelnemers aan Dag van de Boerin zijn ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun deelname en voor kosten die voortvloeien uit deelname aan Dag van de Boerin
 • Eventuele onkosten of schade dienen deelnemers ten allen tijde zelf te betalen ofwel op hun eigen verzekering te verhalen
 • Kandidaten die voorgedragen zijn voor een Hart onder de Riem-pakket, zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor hun deelname.